Vungtau Intourco Resort là Khách sạn tín nhiệm Việt Nam năm 2015

– Ngày 13/05/2016 Giám đốc – Nguyễn Thị Thu Phương, Trung tâm khoa học thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp cấp bằng chứng nhận “Khách sạn tín nhiệm Việt Nam năm 2015”.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *