VUNG TAU Intourco Resort

 
 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

    Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
 Hiện tại, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người trực tiếp điều hành
  mọi hoạt động...
                                     
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Nhiệm Kỳ 2013 -2017.
    Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
 nhiệm kỳ 2013 - 2017 ngày 26/06/2013 của Công ty Cổ phần
 Du lịch Quốc tế Vũng tàu.

Thông Báo Các Chức Danh Trong HĐQT, Ban Kiểm Soát, BGĐ Công Ty

       Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu thông báo các chức danh
    trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2017
    và Ban Giám đốc, Phụ trách Kế toán như sau
:...                                             

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Nhiệm Kỳ 2013 - 2017
.
        Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2013, tại
 Hội trường Vungtau Intourco Resort, Công ty Cổ phần
 Du lịch Quốc tế Vũng Tàu...

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2013 - 2017

   Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Tế Vũng Tàu
   tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2013 - 2017. Hội đồng Quản trị
  
trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội...

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN


Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu (VIR).
Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (Vung Tau Intourco Resort)
tiền thân là Khu du lịch nghỉ dưỡng Vũng Tàu trực thuộc Công ty Dịch vụ
Du lịch Quốc tế Vũng Tàu

Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013

Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên
năm 2013

Căn cứ Điều 97 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
quy định
Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong
thời hạn bốn tháng

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG


THÔNG BÁO NHẬN CỔ TỨC

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu thông báo về việc chi trả  2,352% cổ tức đợt 2 năm 2010 và 3,17% cổ tức năm 2011 cho cổ đông (tổng cộng là 5,522%/cổ phiếu). Thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 
Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 - Công ty Cổ phần
Du lịch Quốc tế Vũng tàu (VIR).
.
Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ Phần Du lịch Quốc tế Vũng
Tàu trình bày báo cáo của mình cùng với báo cáo tài chính....

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CUỐI NĂM 2012


BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012 

    Ban điều hành Công ty và bộ máy giúp việc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc
 các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, đã điều hành hoạt động...

Căn cứ khoản 3 Điều 40 của Điều lệ hoạt động và tổ chức Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu – Sửa đổi lần 1 được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 thông qua và chấp thuận toàn bộ ngày 20/06/2011.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                           Vũng tàu, ngày 27 tháng 02  năm 2012

 

 

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

 Kính gửi:      HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Căn cứ khoản 3 Điều 40 của Điều lệ hoạt động và tổ chức Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu – Sửa đổi lần 1 được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 thông qua và chấp thuận toàn bộ ngày 20/06/2011.

  Tôi tên: NGUYỄN MẠNH TÒNG                  Sinh ngày: 15/06/1966
            Số CMND: 023666016   Ngày cấp: 25/03/2008   Nơi cấp: CA Tp. Hồ Chí Minh                                  
       Hiện đang là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu (Cổ đông sáng lập)
Nay tôi làm đơn này gửi đến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty bắt đầu từ ngày 29 tháng 02 năm 2012.
            Lý do: Gia đình chuyển định cư tại Australia.
          Kính mong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

 Trân trọng!

                                                                                                      Người làm đơn

                                                                                                              (Đã ký)

 

 

    

                                                                                                  NGUYỄN MẠNH TÒNG