Vungtau Intourco Resort là Khách sạn tín nhiệm Việt Nam năm 2015

Vungtau Intourco Resort là Khách sạn tín nhiệm Việt Nam năm 2015
- Ngày 13/05/2016 Giám đốc - Nguyễn Thị Thu Phương, Trung tâm khoa học thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp cấp bằng chứng nhận "Khách sạn tín nhiệm Việt Nam năm 2015".