Availability Calendar
1
Cơ cấu tổ chức của Công ty được tổ chức theo mô hình đơn giản và hiệu quả tại trụ sở chính của Công ty :
-  Địa chỉ             : Số 1A Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu
-  Điện thoại        : (0254) 3585 326                                    Fax: (0254) 3585 327
-  Website            : www.intourcoresort.com.vn
-  Email                 : info@intourcoresort.com.vn
      Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty cổ phần, tuân thủ theo:
-  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa X thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn;
-  Luật và các quy định khác có liên quan;
-   Điều lệ của Công ty Cổ Phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sơ đồ tổ chức :


 

Tin Tức

Khuyến Mãi